Agni Pariksha

1954

3

Bengali

2h 16min

Movie Description
Agni Pariksha is Bengali movie directed by Agradoot and starring Uttam Kumar, Suchitra Sen, Anup Kumar, and Jahar Gangopadhyay. Watch Agni Pariksha movie online.
Sabar Uparey
Sabar Uparey 1955 3
Sharey Chuattar
Sharey Chuattar 1953 3
Indrani
Indrani 1958 3
Jiban Trishna
Jiban Trishna 1957 3
Mauchaak
Mauchaak 1975 3
Deya Neya
Deya Neya 1963 3
Jhinder Bandi
Jhinder Bandi 1961 3
Anand Ashram_Bengali
Anand Ashram_Bengali 1977 4
Antony Firingee
Antony Firingee 1967 3
Bon Palashir Padabali
Bon Palashir Padabali 1973 3
Kalankini Kankabati
Kalankini Kankabati 1981 3
Mem Saheb
Mem Saheb 1972 3
Bicharak
Bicharak 1959 3
Sanyasi Raja
Sanyasi Raja 1975 3
Mon Niye
Mon Niye 1969 3
Indrajit
Indrajit 1992 3
Sansaar Sangram
Sansaar Sangram 1995 3
Ekanta Apan
Ekanta Apan 1987 3
Anutap
Anutap 1992 4
Pennam Kolkata
Pennam Kolkata 1991 3